testpage

ด้านสังคม : พัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุม โดยการบริจาคหนังสือที่ไม่ได้ใช้แล้วและจัดสรรหนังสือใหม่ๆให้กับหอสมุด คิดเป็นมูลค่า 80,000 บาท/ปี ด้านเศรษฐกิจ : การสร้างต้นแบบโรงเรียนตัวอย่างหรือชุมชนตัวอย่าง โดยการจัดกิจกรรมที่ชุมชนหรือโรงเรียนได้มีส่วนร่วมด้วย คิดเป็นมูลค่า 250,000 บาท/ปี ด้านสิ่งแวดล้อม : เสริมสร้างการปลูกต้นไม้โดยรอบหอสมุดเพื่อเพิ่มออกซิเจนและความร่มรื่นบริเวณหอสมุด